Systémová tvorba inovací ve veřejné správě je aktuálně jednou z klíčových a strategických funkcí organizací veřejného sektoru, jako takovou ji proto musí rozvíjet i veřejná správa v České republice. Na mezinárodní úrovni byl tento závazek stvrzen mimo jiné podpisem tzv. Deklarace o inovacích ve veřejném sektoru (The Declaration on Public Sector Innovation), která byla dne 22. května 2019 přijata 35 členskými státy OECD, stejně jako dalšími nečlenskými státy.

Deklarace_OECD_k_inovacim_ve_verejnem_sektoru_-_obr_1.png

Deklarace potvrzuje sdílený pohled signatářů na to, jak podporovat, zlepšovat a rozšiřovat inovace tak, aby byly státy schopny reagovat na široké spektrum nových výzev a příležitostí. Vnáší proto do oblasti inovací systémové prvky, jako je 5 společných principů či společný jazyk, které mohou členským státům napomoci v rozvoji a dalším pozvednutí jejich vlastních přístupů k tvorbě a řízení inovací.

Deklarace_OECD_k_inovacim_ve_verejnem_sektoru_-_obr_2.png

Za účelem dalšího šíření systémového inovativního přístupu ve veřejné správě připravilo Ministerstvo vnitra český překlad uvedené Deklarace. Ten je, stejně jako anglický originál, k dispozici níže.  Jaká je praktická využitelnost uvedené Deklarace, a jaké nároky klade na jednotlivé subjekty veřejné správy, tj. politické reprezentanty, manažery i zaměstnance veřejné správy, se lze dozvědět na následujícím letáku:

Deklarace_OECD_k_inovacim_ve_verejnem_sektoru_-_obr_3.png

Vzhledem k významu celého tématu systémové tvorby inovací, bylo téma budování tzv. inovační kultury ve veřejné správě zařazeno také do nové koncepce rozvoje veřejné správy s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. V české veřejné správě totiž systémový přístup k tvorbě inovací chybí, inovace jsou rozvíjeny spíše nahodile, do velké míry v závislosti na politických prioritách, zaměstnanci ve velké většině případů nejsou motivováno k tomu, aby přicházeli s novými myšlenkami a způsoby práce a vznik inovací tak stimulovali. Specifický cíl 2.5 Vytvořit prostředí podporující inovace a rozvíjet AI a automatizaci, si proto klade za cíl především:

1) ANALYTICKY ZHODNOTIT SYSTÉM INOVACÍ VEŘEJNÝCH POLITIK
Obsahem tohoto opatření je zejména vytvoření analýzy, která zmapuje představy veřejné správy o inovacích, určí jakým způsobem a na jakých úrovních vzniká potřeba inovovat a kde je o realizaci inovací rozhodováno, zmapuje způsob testování inovací ve veřejné správě a otestuje řešení vybraného problému za použití vhodného nástroje.
Výsledkem analýzy budou konkrétní doporučení k vytvoření takového prostředí v české veřejné správě, v němž budou inovace probíhat systematicky, za absence významnějších překážek.
2) IMPLEMENTOVAT DOPORUČENÍ ANALÝZY
Následným krokem po vypracování analýzy bude samotná implementace doporučení analýzy, ideálně na základě nově vytvořeného usnesení vlády a metodické pomoci Ministerstva vnitra, která bude probíhat po roce 2022.

Za účelem zpracování co nejkvalitnějšího analytického podkladu pro systémovou tvorbu inovací, stejně jako následnou implementaci konkrétních doporučení, budou realizována také doprovodná opatření:

  • ustavení Pracovní skupiny pro inovace ve veřejné správě (PSI) a pravidelná setkání jejích členů

PSI byla ustavena na základě usnesení RVVS č. 8/30 o činnosti MV ve vztahu k inovacím ve veřejné správě, a to zejména za účelem diskuse nad inovacemi ve veřejné správě, nad postupem zpracování analýzy, stejně jako nad testováním vybraného problému za použití vhodného nástroje. Pracovní skupina má rovněž sloužit k šíření best practice, zlepšování povědomí o inovacích i zvyšování povědomí o dění na platformě Observatoře pro inovace ve veřejném sektoru. Prvního setkání, které se uskutečnilo na konci roku 2019, se zúčastnili zástupci resortů i územních samosprávných celků, stejně jako vybraní odborníci z akademického a soukromého sektoru.

  • pravidelná účast na konferencích a pracovních setkáních Observatoře pro inovace ve veřejném sektoru (OPSI)

Observatoř pro inovace ve veřejném sektoru je organizací, zřízenou při OECD, jejímž úkolem je šíření osvěty o inovacích ve veřejném sektoru. Za tímto účelem prezentuje konkrétní případové studie, realizuje projekty a vydává publikace, plynoucí mimo jiné z její výzkumné činnosti v oblasti inovací. Zajímavým nástrojem, který organizace vytvořila, je tzv. Toolkit Navigator, tj. sada nástrojů k realizaci inovací a transformaci veřejného sektoru k tzv. inovační kultuře.

Ministerstvo vnitra na workshopech a konferencích OPSI zastupuje Českou republiku, a to od listopadu 2018.
The Copenhagen Manual

Na konci roku 2019 se Česká republika začala podílet na vzniku tzv. „Kodaňského manuálu„, k jehož tvorbě bylo přizváno i dalších 18 států z celého světa. Cílem této inciativy je během jednoho roku vytvořit dokument, který bude sloužit jako univerzálně použitelný návod na uspořádání Inovačního barometru – národního průzkumu zaměřeného na inovace ve veřejném sektoru.
Systémová opatření k podpoře inovací ve veřejné správě – Zahraniční dobrá praxe

Brožura zpracovaná na počátku roku 2020 Ministerstvem vnitra obsahuje celou řadu iniciativ, prostřednictvím kterých zahraniční země z úrovně státu podporují inovační systém veřejné správy. Uvedenými příklady dobré praxe se lze k systémové podpoře inovací inspirovat i v českém prostředí.

Ke stažení:

Brožura – Systémová opatření k podpoře inovací ve veřejné správě (pdf, 2,4 MB).