Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě jsou udělovány od roku 2005. Přehled oceněných je dostupný ZDE.

Dne 16. května 2019 Ministerstvo vnitra vyhlásilo 13. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění a uplatňování managementu kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s řízením kvality začali nebo se kvalitě systematicky věnují. Jedná se o podporu aplikací a hodnocení: systémových přístupů dle koncepce ISO (QMS, EMS, HSMS, ISMS, EnMS…), systémových přístupů dle koncepce EFQM – TQM (Model excelence EFQM, CAF, CSR), vybraných metod a nástrojů managementu (Balanced Scorecard, Místní Agenda 21, Benchmarking/Benchlearning apod.).

Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě jsou založeny na ověřování kvality a efektivnosti fungování veřejné správy spojené s poskytováním kvalitních veřejných služeb úřady veřejné správy. V rámci Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě se dle hodnocených kategorií například posuzuje: vhodnost, účelnost, účinnost a efektivnost zvolených přístupů k řešení; míra splnění plánovaných cílů; rozsah implementace řešení v organizaci; přínos řešení, členění, vhodnost, spolehlivost a přesnost výsledků; výkonnost včetně přiměřenosti a efektivnosti zlepšování.

Ceny MV za inovaci ve veřejné správě mají za úkol hodnotit nová řešení a postupy přispívající k prokazatelnému zlepšování činnosti organizace či ke zvyšování kvality, účelnosti a efektivnosti poskytovaných veřejných služeb, které se mohou stát příklady dobré praxe a sloužit jako inspirace dalším organizacím. V rámci Ceny MV za inovaci ve veřejné správě se dle předmětu hodnocení například posuzuje: vhodnost, účelnost, účinnost a efektivnost zvolených přístupů k řešení; míra splnění plánovaných cílů; rozsah implementace řešení v organizaci; přínos řešení, členění, vhodnost, spolehlivost a přesnost výsledků; míra inovativnosti řešení a jeho přenositelnosti na jiné organizace.

Základní principy soutěže o Cenu MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě:

  • Ministerstvo vnitra oceňuje každé významné úsilí o zavedení a uplatňování systémového přístupu, metody nebo nástroje řízení kvality ve veřejné správě.
  • Soutěž je odstupňována dle stupně pokročilosti aplikovaného systémového přístupu, metody nebo nástroje řízení kvality ve veřejné správě.
  • Ministerstvo vnitra oceňuje inovativní řešení/postupy realizované ve veřejné správě, zvláště ty, které jsou přenositelné, čili využitelné ve více organizacích veřejné správy.
  • Ministerstvo vnitra podporuje šíření dobré praxe v organizacích veřejné správy.

Typy a úrovně cen:

Cena MV za kvalitu ve veřejné správě

  • Nejnižší „bronzový“ stupeň ocenění – Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby – je určen pro organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů provázených zvyšující se kvalitou poskytované veřejné služby.
  • Střední „stříbrný“ stupeň ocenění – Organizace dobré veřejné služby – je určen pro organizace, které splnily stanovené znaky/parametry kvality, a doložily realizaci přístupů k řízení kvality podporující zlepšení jejich výkonnosti a výsledků.
  • Nejvyšším „zlatým“ stupněm je ocenění organizací v některém z programů Národní ceny kvality ČR – CAF, EXCELENCE, popř. Start, Start plus, Start Europe (viz web Národní politiky kvality, http://www.sokcr.cz/). Národní cena ČR za Společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (CSR) MV vnímá zavádění koncepce společenské odpovědnosti a udržitelnosti ve spojení s přístupy k řízení kvality ve veřejné správě za nezpochybnitelný přínos ke zlepšení její profesionality a dobrého jména.

Cena MV za inovaci ve veřejné správě

  • Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě oceňuje nová inovativní řešení, přenositelná na jinou organizaci, sloužící jako příklady dobré praxe.

 

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro aktuální rok vyhlášení soutěže.

Statut Ceny MV za kvalitu a inovaci ve VS 2019 (pdf, 653 kB)

Cena MV za kvalitu – přihláška 2019 (doc, 67 kB)

Cena MV za inovaci – přihláška 2019 (doc, 63 kB)

Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč příslušný formulář (vždy zvlášť za každou metodu či inovaci). Uchazeč volí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do určeného data pro aktuální soutěžní ročník zaslat prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra ČR (ID datové schránky: 6bnaawp).

Ke stažení:

Harmonogram Cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 2019/2020 (pdf, 320 kb)

Publikace vybraných příkladů dobré praxe z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018 (PDF, 2 MB)

Publikace vybraných příkladů dobré praxe z Cen MV za inovaci ve veřejné správě 2017 (pdf, 889 kB)

Publikace příkladů dobré praxe z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě 2016 (pdf, 1 MB)