Přívětivý úřad obcí III. typu 2018 – vyhlášení

Ministerstvo vnitra vyhlašuje třetí ročník motivační soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy.

Opět budou oceněny tři nejpřívětivější úřady v rámci České republiky, ale také tři nejpřívětivější úřady v každém kraji. Vítězové se můžou těšit na trofeje, tradiční samolepky stvrzující přívětivost úřadu a na další ceny.

Obce se mohou registrovat vyplněním elektronického dotazníků, který byl rozeslán starostům a tajemníkům na začátku února. Od března bude probíhat kontrola zaslaných odpovědí a dojde k vyhodnocení výsledků. Ocenění budou vítězným obcím předána v květnu 2018.

O soutěži

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.

Celkově se hodnotí čtyři kategorie kritérií: přístupnost úřadu pro občany, transparentnost, komunikace s občany a participace občanů.
Publikace dobré praxe

Soutěž opět doprovází vydání publikace příkladů dobré praxe, která tradičně mapuje a popisuje příklady dobré praxe přívětivosti městských úřadů. Publikace bude v květnu 2018 vydána rovněž v tištěné podobě a jejím cílem bude nabídnout inspiraci dalším obecním a městským úřadům České republiky.

Ke stažení

Seznam kritérií pro ORP (pdf, 420 kB)

Seznam kritérií pro MČ Prahy (pdf, 420 kB)

Informační leták k soutěži (pdf, 1 MB)

 

Historie soutěže Přívětivý úřad:

Dobrá praxe – Zruč nad Sázavou: Senior taxi

Město Zruč nad Sázavou se nachází v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji. www.mesto-zruc.cz

Přívětivý přístup k přepravě seniorů

Město Zruč nad Sázavou nemá vlastní systém hromadné dopravy, nicméně občanům starším 65 let a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území města, v odlehlejších městských částech Želivec, Dubina, Nesměřice a osadě Domahoř, je poskytována služba tzv. senior taxi. Jejím hlavním účelem je zabezpečit základní dopravní obslužnost – využití služeb ve městě, návštěva lékaře, pošty, úřadů, nákupních center, hřbitovů apod.

Jízdu si občané objednávají telefonicky minimálně den předem. Cena za jednu jízdu činí 20 Kč a je hrazena přímo dopravci při nástupu do vozidla. Osoby, které seniora, nebo osobu se ZTP a ZTP/P, doprovází, platí rovněž 20 Kč. V ceně jedné jízdy jsou započteny nástup občana, odvoz na místo určení, čekací lhůta max. 30 minut a odvoz zpět na místo bydliště. Při delší čekací lhůtě je účtováno dalších 20 Kč.

Aby bylo senior taxi efektivní, musí být pro občany dostupné

Služba byla zavedena v březnu 2015 a v současnosti ji využívá průměrně 200 zákazníků za měsíc. Senior taxi je provozováno externím poskytovatelem, který byl vybrán na základě výběrového řízení. Občané platí 20 Kč za jízdu a město doplácí 90 Kč za cestu po Zruči nad Sázavou, 120 Kč na jízdy z Dubiny a Nesměřic a 180 Kč ze Želivce. Tyto odlehlé části jsou součástí katastrálního území Zruče nad Sázavou.

Během spuštění služby se nevyskytly žádné problémy, a to i díky inspiraci u jiných měst, která s realizací a provozem služby již měla zkušenosti. O existenci služby senior taxi bylo samozřejmě nutné informovat občany a cílovou skupinu. Senior taxi dnes patří mezi oblíbené doplňkové služby města.

 

 

Použitá fotografie: Autor: JirkaSv – Vlastní dílo, Volné dílo

Zapojte se do přípravy nového akčního plánu CSR

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době pracuje na přípravách nového akčního plánu CSR, který bude v příštím roce schvalovat vláda České republiky.

Platforma zainteresovaných stran vyzývá všechny zainteresované strany CSR, aby se zapojily do přípravy tohoto strategického dokumentu a zaslali své náměty k připravovanému akčnímu plánu prostřednictvím dotazníkového šetření.

 

18. 12. 2017

 

Dobrá praxe – Studénka: Starosta odpovídá

Město Studénka se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. www.mesto-studenka.cz

Čím více komunikačních kanálů, tím lépe
Ve městě Studénce přemýšleli, jak se ještě více přiblížit občanům v oblasti komunikace úřadu a vedení města. Na webových stránkách města proto připravili rubriku s názvem Starosta odpovídá, ve které jsou občanům veřejně zodpovídány jejich dotazy.

Služba funguje tak, že občané napíší e-mail na adresu zřízenou městem pro tyto účely. Město poté zprávu za pomoci věcně odpovědných pracovníků zpracuje a správce webových stránek následně vyvěsí jak dotaz, tak odpověď na příslušné části webových stránek města. Služba zvyšuje transparentnost radnice, rozšiřuje počet komunikačních kanálů města a v neposlední řadě láká občany na webové stránky města.

Občané se zde většinou ptají na stav či výsledek realizace různých oprav a výstaveb. Dotazy směřují také na plán budoucího rozvoje města nebo investičních akcí. Dále se objevují otázky spojené s údržbou veřejných ploch nebo vlastnictvím nemovitostí.

Město rubriku zavedlo již v roce 2014, ale plně ji rozvinulo až v letech 2016 a 2017, kdy je na dotazy odpovídáno zpravidla několikrát týdně. Díky aktivitě v této rubrice ji občané začali více používat a dnes už si na ni zcela zvykli. Letos město zřídilo také profil na sociální síti Facebook, od čehož si rovněž slibuje posílení komunikace s občany.

Se zavedením nejsou spojeny žádné náklady
Vedení Studénky se při realizaci služby nesetkalo s žádnou překážkou. Stačilo založit speciální
e-mailovou adresu, přidat novou rubriku na webové stránky a následně aktivně připravovat a zveřejňovat odpovědi na došlé dotazy.

 

Použitá fotografie: Autor: Kankovaa – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Dobrá praxe – Příbor: Výroční zpráva města

Město Příbor se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. www.pribor.eu

Správná výroční zpráva je studnicí informací o městě

Ve městě Příbor již od roku 2003 pravidelně vydávají komplexní výroční zprávu města. Za dobu vydávání se město snaží neustále přidávat obsah, a tím se po čtrnácti letech existence z brožury
o 19 stranách stala publikace s téměř 100 stránkami plnými zajímavých statistik a informací o městě a pořádaných akcích, včetně informování o důležitých výročích. Zpráva je dostupná na webových stránkách města.

Základním obsahem výroční zprávy jsou pochopitelně statistiky a přehledy. Každý zájemce se tak může podívat na vývoje počtu obyvatel, nezaměstnanosti, počtu pracovních míst, bytové výstavby, městského bytového fondu či odpadového hospodářství. V publikaci je dále zahrnuto názorné organizační schéma města a základní údaje o orgánech města (údaje o zastupitelích, komisích a výborech). Samozřejmostí jsou také statistiky a přehledy o městském úřadu, městské policii, zvláštních orgánech města, organizačních složkách města nebo příspěvkových a obchodních organizacích města.

Všechny informace na jednom místě

Ve výroční zprávě města Příbora čtenář nalezne také přehledy platných obecně závazných vyhlášek a nařízení s vyznačením těch přijatých v daném roce, vnitřních řádů a směrnic městského úřadu, cen místních poplatků nebo veřejnoprávních smluv. Součástí jsou i hlavní rozvojové dokumenty města. Nedílnou částí jsou také přehledy o výročním hospodaření, obecním majetku a hlavních investičních akcích města. Rovněž zde lze naleznout přehled vývoje spotřeby energií u vybraných objektů, organizací a zařízení města.

I přes náročnější koordinaci je výsledkem obsahově bohatá publikace o městě, kterou lze dále využívat pro statistiky a například ke studijním účelům.

 

Použitá fotografie: Autor: MOs810 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Dobrá praxe – Postoloprty: Přístupnost úřadu pro rodiče s dětmi

Město Postoloprty se nachází v okrese Louny v Ústeckém kraji. www.postoloprty.cz

Dětský koutek, přebalovací pult, bezbariérový úřad

Vedení městského úřadu v Postoloprtech se snaží vycházet vstříc občanům/klientům, kteří přicházejí na úřad s dětmi. Nejčastěji navštěvují úsek matričního úřadu a dále využívají služeb sociálních pracovnic. Do blízkosti těchto pracovišť byl proto umístěn dětský koutek a přebalovací pult. Oboje opatření mají rodičům s dětmi zpříjemnit návštěvu úřadu.

Návštěvník s malým dítětem může kdykoliv dle potřeby využít přebalovací pult bez nutnosti požádat o asistenci jakéhokoliv pracovníka úřadu. Přebalovacípult i dětský koutek jsou veřejnosti zpřístupněny bez omezení po celou provozní dobu městského úřadu. Čistota pultu i dětského koutku je hlídána po celý den.

Přístupnost úřadu je rovněž doplněna bezbariérovým přístupem do prvního patra úřadu. Klient si zazvoní na pracovnici podatelny, která ho doprovodí k plošině, pomocí níž se dostane do prvního podlaží. K pořízení a instalaci plošiny přistoupil městský úřad po rekonstrukci budovy, aby úřad splňoval veškeré platné normy.

Realizace se obešla bez problémů

Dle vedení městského úřadu byl proces zpřístupňování úřadu bezproblémový. Prvním krokem byl nápad zřídit dětský koutek a přebalovací pult, druhým nákup potřebných věcí a třetím samotná instalace. V současné době již úřad pouze doplňuje vybavení dětského koutku a stará se o údržbu. V případě nákupu plošiny se jednalo o vyšší částku, která však byla nakonec v rozpočtu města schválena. Občané si zavedené služby chválí.

 

Použitá fotografie: Autor: Gortyna – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

 

 

Dobrá praxe – Nové Strašecí: Investiční mapa

Město Nové Strašecí se nachází v okrese Rakovník ve Středočeském kraji. www.novestraseci.cz

Interaktivní mapa přináší přehled o investičních akcích města

Město Nové Strašecí nabízí na svých webových stránkách webovou aplikaci názorně zobrazující investiční akce města – tzv. Investiční mapu. Po otevření aplikace je zobrazena mapa města, na které jsou umístěny piktogramy, jež odpovídají jedné ze šesti tematických oblastí (zdravotnictví, infrastruktura, doprava, bydlení, školství a tělovýchova a zájmová činnost).

Po kliknutí na piktogram se zobrazí informační okno, které přehlednou formou uvádí výstižný název investiční akce, adresu (místo akce), schválený a případně upravený rozpočet, skutečnou cenu a procentuální stav čerpání rozpočtu. Oproti klikacímu rozpočtu jsou zde lépe a rychleji dohledatelné jednotlivé akce, což je přívětivé nejen vůči občanům, ale například také pro kontrolní orgány. Investiční mapa slouží jako doplnění klikacího rozpočtu, který má město na svých webových stránkách také.

Technickou stránku zajistí poskytovatel

Cílem vytvoření interaktivní investiční mapy byla snaha o co nejlepší a nejpodrobnější informování veřejnosti o investičních akcích ve městě. Dle vedení města se realizace obešla bez problémů. Aplikaci dodal externí softwarový poskytovatel. Ze strany města šlo pouze o zajištění organizačních opatření v rámci příslušných odborů městského úřadu a postupné dolaďování technických záležitostí ve spolupráci s dodavatelem.

Občané města aplikaci využívají a město se dosud nesetkalo s žádnou negativní reakcí. V současné době je mapa aktualizována v měsíčním intervalu, což by město chtělo do budoucna zlepšit. Také pracuje na vytvoření archivu investic, respektive doplnění investic proběhlých před zavedením aplikace.

Použitá fotografie: Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Dobrá praxe – Kouřim: Prorodinná a proseniorská politika města

Město Kouřim se nachází v okrese Kolín ve Středočeském kraji. www.mestokourim.cz

Obec přátelská rodině a seniorům

Kouřim patří mezi města, která se dlouhodobě intenzivně věnují prorodinné a proseniorské politice. Za své úsilí bylo vedení města již několikrát oceněno v různých soutěžích včetně soutěží Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům, které vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za poslední tři roky si Kouřim odnesla z těchto cen celkem tři ocenění, která jsou spojena s účelovou dotací určenou na aktivity pro rodiny a seniory.

Například v roce 2016 získalo město dotaci ve výši 900 000 Kč, které investovalo do 26 aktivit. Mezi ně patřily: mezigenerační setkání, rodinný festival, sportovní aktivity pro celou rodinu, amatérská fotografická soutěž, drakiáda, akce na Mezinárodní den seniorů, plánovací setkání vedení města s občany, dobrovolnické akce a další akce města, které byly směřovány na aktivní zapojení rodin a seniorů. Aktivity byly realizovány v druhé polovině roku 2016 pod společným mottem „Společně se umíme bavit i tvořit“.

Aktivity jsou výsledkem společného komunitního plánování

O plánu všech akcí byli občané informováni na webových stránkách města a v Kouřimském informačním servisu, příloze Kouřimského zpravodaje. V informačním materiálu byly jednotlivé akce rozepsány tak, že se čtenáři dozvěděli program akcí, cílové skupiny, pro které byly určeny a finanční náklady. Informace byly zveřejněny v září 2016.

Město se prorodinným a proseniorským aktivitám věnuje již několik let. Každoročně pořádá desítky akcí a setkání s občany. Akce jsou plánovány v rámci Plánu rodinné politiky města Kouřim na období let 2014 – 2020. Pro tyto aktivity má město také zřízenou pracovní skupinu. Vedení města uvádí, že aktivity plánuje spolu se zapojením občanů, kdy plně využívá možností komunitního plánování. Celý projekt je dle města bez bariér a přínosný pro širokou veřejnost.

 

Použitá fotografie: Autor: Zdeněk Fiedler – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Dobrá praxe – Klášterec nad Ohří: Komunikace s veřejností

Město Klášterec nad Ohří se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. www.klasterec.cz

Možností a nástrojů komunikace je dnes mnoho

Webové stránky, profil na sociální síti Facebook, otevřené dveře starosty, on-line chat se starostou, mobilní rozhlas nebo veřejná setkání, to je jen několik z komunikačních akcí a nástrojů města Klášterce nad Ohří. Společným cílem těchto aktivit je přiblížení vedení města jeho obyvatelům a otevřená komunikace radnice s veřejností.

Oficiální facebookový profil města byl založen již v roce 2015 při příležitosti modernizace webových stránek města, kdy rovněž došlo k sjednocení vizuálního stylu, a to i v oblasti komunikace. Zveřejňování informací na webové a facebookové stránce města má na starosti odbor komunikace a cestovního ruch, který zde vede aktivní komunikaci. Každé první pondělí v měsíci odpovídá na facebookové stránce města starosta při on-line chatu. Občané chatu využívají, zpravidla se ptají na investice v lokalitě svého bydliště, ale i na další aktuální otázky.

Vedle klasických úředních hodin má starosta také vyčleněno vždy první pondělní odpoledne v měsíci pro návštěvy občanů bez nutnosti objednání. Cílem této aktivity je otevřít radnici občanům a usnadnit jim získání informací.

Další podobou otevřené komunikace jsou veřejná setkání, která probíhají v lokalitách, kde se připravuje studie proveditelnosti na určitý záměr nebo v místních částech, kde město chce slyšet připomínky tamních obyvatel, co by se mohlo zlepšit. O konání setkání jsou občané dopředu informováni, například rozesláním pozvánek nebo prostřednictvím mobilního rozhlasu. Veřejná setkání jsou využívána hojně. Veřejnost často kvituje možnost zapojení se do přípravy např. rekonstrukce jejich ulice. Vedení města také pořádá setkání se zástupci sportovních klubů nebo místními podnikateli.

Město chce v rozvoji komunikace i nadále pokračovat. Například k mobilnímu rozhlasu nyní zavádí také mobilní aplikaci, která kromě důležitých zpráv obsahuje i veškeré zprávy z webových stránek města, které zasílá pomocí kanálu RSS. Současně začne vkládat hlášení městského rozhlasu na webové stránky města, aby si je občané mohli v klidu přehrát.

 

Použitá fotografie: Autor: Vlasta Fišrová, Vlastní dílo

Dobrá praxe – Klášterec nad Ohří: Společně pro Klášterec – participativní rozpočet

Město Klášterec nad Ohří se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. www.klasterec.cz

Participativní rozpočtování je nástroj pro zapojení občanů do rozvoje města

Společně pro Klášterec je název projektu participativního rozpočtování města Klášterce nad Ohří. Projekt funguje na principu spolupráce s občany. Veřejnost navrhne projekty, které by se mohly ve městě realizovat, a poté také hlasuje o tom, které se skutečně realizují. Podmínkou je, že navržené projekty musí být realizovány na pozemcích a budovách patřících městu. Jeden projekt má nést maximální náklady ve výši 250 tisíc Kč. Město se zavazuje, že vítězné projekty realizuje ihned v následujícím roce po prosincovém hlasování veřejnosti.

Město v roce 2017 zahájilo realizaci pilotního projektu. Na následující rok byla v rozpočtu vyčleněna částka 1 milion Kč. Dle výsledků hlasování se realizují všechny projekty do výše 1 milionu Kč. Při maximálních nákladech 250 tis. Kč/projekt se tak realizují min. 4 projekty. 

Oproti obavám vedení města se veřejnost do projektu aktivně zapojila a bylo navrženo několik projektů. Ty prošly prvotní kontrolou, zda splňují všechny náležitosti a podmínky. V současné době probíhá prezentace projektů, a to všemi komunikačními kanály města – Klášterecké noviny, webové stránky města, facebookový profil, elektronický newsletter, místní televize a proběhne také veřejné setkání, kde si každý navrhovatel svůj projekt odprezentuje. V prosinci proběhne 14denní hlasování veřejnosti metodou D21. Ta funguje na principu 2:1 – kladné vs. záporné hlasy. Hlasování proběhne na webu města a pro ty, kteří nemají internet, bude možné hlasovat i formou ústřižku v radničních novinách, které každý dostává zdarma do schránky.

Při podpoře vedení města je průběh realizace hladký

Impulsem pro vytvoření participativního rozpočtu byla řada zajímavých nápadů obyvatel města, které zaznívaly na veřejných setkáních nebo na sociálních sítích. Před realizací se zástupci města zúčastnili několika seminářů na téma participativního financování, čerpali také zkušenosti z měst, kde již participativní rozpočet zavedli. Při samotném zavádění projektu se město nesetkalo se žádnými bariérami. Projekt byl jednohlasně podpořen všemi zastupiteli. S jeho pokračováním se počítá
i do dalších let. Letošní první ročník poslouží také k vyhodnocení nedostatků projektu.

 

Použitá fotografie: Autor: Horst74 – Vlastní dílo, Volné dílo